Wednesday, June 29, 2016

ปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเครื่องผลิตปั้นเม็ดถ่าน

ลงพื้นที่วิจัยชัยนาท ปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเครื่องผลิตปั้นเม็ดถ่าน (Charcoal Pellet Molder Machine) ผงสมุนไพร ผงถ่านไม้เบญจพรรณ ผงถ่านไม้ไผ่ เพื่อใช้เป็นวัตถุดูดกลิ่น ร่วมกับจ่าเอกสมบัติ วิสุทธิพันธุ์ ที่ปรึกษา ผู้ร่วมประดิษฐ์ ผู้ร่วมพัฒนาเครื่องจักรผลิตวัสดุป้อนโครงการวิจัย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท # CRU-PMM 2016 : Chandrakasem Rajabhat University Pellet Moulder Machine 1 เมษายน 2559


No comments:

Post a Comment