Conclusion

สรุปผลการวิจัย-ผลงานสร้างสรรค์มอบแก่ชุมชน (เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)
ชื่อเรื่องวิจัย เรื่องการออกแบบพัฒนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท

ชื่อผู้วิจัย ประชิด ทิณบุตร สัดส่วน 100 %
ปีที่วิจัย 2559
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร จันทรเกษมสาร Vol 44, No 23 (2017) เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560  คลิกเข้าอ่านที่นี่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/90388/70980

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตวัตถุดิบถ่านดูดกลิ่น 2) ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าถ่านดูดกลิ่น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท และ 3) เพื่อประเมินความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อภาพรวมผลงานการพัฒนาเครื่องมือการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าถ่านดูดกลิ่น ภายใต้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ใช้วิธีการวิจัยแบบพัฒนาทดลองตามกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชากรที่ศึกษาพัฒนาคือ เครื่องมือการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยมีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลงาน โดยตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในฐานะของกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา/นักวิจัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นักออกแบบผลิตภัณฑ์/นักออกแบบบรรจุภัณฑ์/นักออกแบบกราฟิก และตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเลือกและการเลือกแบบบังเอิญ รวมจำนวนทั้งสิ้น 68 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการนำเสนอผลงานและการสนทนาแบบกลุ่มย่อย การสอบถามความคิดเห็นทั้งโดยตรงและแบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลจากการวิจัยพัฒนาทำให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องปั้นเม็ดถ่าน CRU-CPMM-59 ได้ผลงานการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในภาพรวมผลงานการออกแบบพัฒนาทุกรายการ โดยมีค่าสรุปผลรวมทุกด้านอยู่ที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68


คำสำคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ถ่านดูดกลิ่น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท


Research Title Economical products and packaging design of charcoal deodorizer for small community enterprise group of Chainat province.

Researcher Prachid Tinnabutr
Research Year 2016
Abstract

The research objectives are 1) to develop the tools to increase efficiency production of charcoal deodorizer materials. 2) to design and develop the charcoal deodorizer packaging for a small community enterprise, Chainat province. 3) to evaluate an efficiency and satisfaction of purposed designs under the concept of eco – design. This experimental research participated in the target community enterprise group with a corporation from local communities, where groups of locals assist in the design and development phrase. Chosen by a random sample method, a group of total 68 stakeholders including entrepreneur/marketing, scholar/advisor/researcher, social worker/government agent/government institute, professional product designer/packaging designer/graphic designer and regular consumer evaluate the effectiveness and satisfaction of the outcomes. The final designs are presented to a small group of people, using a focus group method, before collecting a questionnaires. The evaluation is done through both online questionnaires and in person. The descriptive statistics used in this experimental research include percents, mean, and standard deviation.

The inventions from this research, CRU-CPMM-59 charcoal pellets molding machines prototype and Eco charcoal deodorizer products and packaging, involve a corporation from local communities that leads to the set of products with its unique branding identity of Chai Nat agricultural community enterprise products as well as strengthen market perception and competitiveness. According to the selected groups of experts, the evaluation results in a mean of 4.61, S.D. 0.68

Keywords: Eco charcoal deodorizer products and packaging design, Small community enterprise group, Chai Nat Province,

1.เครื่องปั้นเม็ดถ่าน : CRU-Charcoal Pellet Moulder Machine ผู้วิจัยร่วมออกแบบเขียนแบบ สนับสนุนงบประมาณ ส่วนการพัฒนา การสร้างและทดสอบการทำงาน มาจากองค์ความรู้ ความต้องการ เทคโนโลยีที่มีอยู่ โดยอาศัยความร่วมมือกันของช่างและปราชญ์ในชุมชน


D
เครื่องปั้นเม็ดถ่านที่ชุมชนมีส่วนร่วมนับแต่กำหนดปัญหาเพื่อการออกแบบพัฒนา สร้างจากฐานความรู้ ทักษะฝีมือช่างท้องถิ่น ความต้องการปรับประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย โดยได้จัดเก็บ สาธิต แสดง และร่วมบริการใช้งานจริงไว้ ณ ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดขัยนาท 
รูปลักษณ์ถ่านเม็ดที่ผลิตได้จากเครื่อง CRU-CPMM59 ขนาด 3-6 มม. ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้บรรจุในภาชนะหรือซ่อน-เสริมเพิ่มเป็นวัสดุร่วมทำหน้าที่ใช้สอยในการ ดูดซับกลิ่น ความชื้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์อิเลคทรอนิค ร่วมเป็นส่วนควบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้มากมาย ทำให้เศษถ่านเกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าและยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์อีกด้วย

2.Charcoal Deodorizer Products : ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นที่ออกแบบพัฒนาขึ้นใหม่

การนำไปใช้งานดูดกลิ่นในตู้เย็นการนำไปใช้งานดูดกลิ่นในตู้รองเท้า

การนำไปใช้งานดูดกลิ่นในตู้รองเท้า

การนำไปใช้งานดูดกลิ่นและความชื้นในตู้เสื้อผ้า

Health & Decor Wickerwork Product : การนำไปใช้งานดูดกลิ่น ดูดซับ หักเห รังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

Health & Decor Wickerwork Product : การนำไปใช้งานดูดกลิ่น ดูดซับ หักเห รังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

Health & Decor Wickerwork Product : การนำไปใช้งานดูดกลิ่น ดูดซับ หักเห รังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

Health & Decor Wickerwork Product : การนำไปใช้งานตกแต่ง ดูดกลิ่นและความชื้นในห้องน้ำ

Health & Decor Wickerwork Product : การนำไปใช้งานตกแต่ง ดูดกลิ่นและความชื้นในห้องน้ำ

การนำไปใช้งานตกแต่ง ดูดกลิ่นและความชื้นในห้องน้ำ

Health & Decor Wickerwork Product : การนำไปใช้งานตกแต่ง ดูดกลิ่นและความชื้นในห้องน้ำ

การนำไปใช้งานดูดซับกลิ่นในช่องแช่แข็งอาหาร

การนำไปใช้งานดูดซับกลิ่นในช่องแช่แข็งอาหาร

การนำไปใช้งานตกแต่งและดูดซับกลิ่นในช่องเก็บของ

การนำไปใช้งานดูดซับกลิ่นในพื้นที่สัตว์เลี้ยง
No comments:

Post a Comment