Wednesday, June 29, 2016

ปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเครื่องผลิตปั้นเม็ดถ่าน

ลงพื้นที่วิจัยชัยนาท ปฏิบัติงานภาคสนามและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเครื่องผลิตปั้นเม็ดถ่าน (Charcoal Pellet Molder Machine) ผงสมุนไพร ผงถ่านไม้เบญจพรรณ ผงถ่านไม้ไผ่ เพื่อใช้เป็นวัตถุดูดกลิ่น ร่วมกับจ่าเอกสมบัติ วิสุทธิพันธุ์ ที่ปรึกษา ผู้ร่วมประดิษฐ์ ผู้ร่วมพัฒนาเครื่องจักรผลิตวัสดุป้อนโครงการวิจัย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท # CRU-PMM 2016 : Chandrakasem Rajabhat University Pellet Moulder Machine 1 เมษายน 2559


เก็บข้อมูลวิจัยศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการงานบริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาอาชีพ

PAR : ผศ.ประชิด ทิณบุตร มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับชุมชน ปราชญ์ชุมชน อาจารย์รัตนา พัฒนานุพงษ์ เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา แหล่งวัตถุดิบ ความต้องการงานบริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาอาชีพเสริมในพื้นที่บ้านคลองใหญ่ ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ที่ทำการกลุ่ม ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 

เก็บข้อมูลงานวิจัยภาคสนามงบรายได้ปี 2559

ลงพื้นที่ชัยนาทติดตามผลสัมฤทธิ์การนำผลงานวิจัยสู่การผลิตและการตลาดจริงของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้สนับสนุนงานวิจัยไปในปี 2558 และเก็บข้อมูลงานวิจัยภาคสนามงบรายได้ปี 2559 ศึกษาตลาดเพื่อชุมชน ณ ที่งานกาชาดและมหกรรมหุ่นนกประจำปี จัดโดยจังหวัดชัยนาท 10 กุมภาพันธ์ 2559