Useful Links

การทดลองเผาถ่านด้วยเตาถังน้ำมัน แนวนอนและแนวตั้ง โดย ลุงเด่น กาฬภักดี และ ผศ.ประชิด  ทิณบุตร ณ บ้านบ่อม่วง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จังหวัดชัยนาท 2559 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท
รายการเชื่อมโยงที่น่าสนใจ :Useful Links
จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้าน "ศูนย์การเรียนรู้หนองแซงที่พึ่งของคนชัยนาท"
https://www.youtube.com/watch?v=gUREktTPoz8&feature=youtu.be

No comments:

Post a Comment