Wednesday, June 29, 2016

เก็บข้อมูลวิจัยศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการงานบริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาอาชีพ

PAR : ผศ.ประชิด ทิณบุตร มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับชุมชน ปราชญ์ชุมชน อาจารย์รัตนา พัฒนานุพงษ์ เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา แหล่งวัตถุดิบ ความต้องการงานบริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาอาชีพเสริมในพื้นที่บ้านคลองใหญ่ ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ที่ทำการกลุ่ม ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ 

No comments:

Post a Comment