PAR

ทดสอบเครื่องปั้นเม็ดถ่านครั้งที่สอง ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตำบลหนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท ของจ่าเอกสมบัติ 22/9/59

ร่วมศึกษาเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเผาถ่านคาร์บอนและการใฝช้ประโยชน์จากถ่านเชิงพาณิชย์และการสร้างอาชีพ การสร้างเครือข่ายอาชีพในชุมชน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ


ผลงานการมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาเครื่องจักรปั้นเม็ดถ่าน (Charcoal pellet molder machine) ให้สามารถผสม บด ปั่น ปั้น เศษ ผงถ่าน จากถ่านไม้เบญจพรรณ ถ่านชีวมวลทางการเกษตร เป็นเม็ดขนาดเล็กเปิดผิวหน้ารับกลิ่น เพื่อสะดวกต่อการนำไปบรรจุ ใช้เป็นวัสดุส่วนร่วมทำหน้าที่ดูดกลิ่นได้สะดวกต่อการออกแบบสร้างสรรค์รูปลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เดือนมิถุนายน 2559
กิจกรรมการมีส่วนร่วมศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชน Participatory Action Research
การวิจัยมีส่วนร่วมกับชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หลักสูตร ปฏิบัติการปรับปัญญาพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ร่วมกับจ่าสมบัติ วิสูตรพันธ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท รุ่นที่1 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 และ 16-18 กุมภาพันธ์ 2559
No comments:

Post a Comment