Sunday, February 14, 2016

กิจกรรมการวิจัยการออกแบบพัฒนาถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล และการบริการวิชาการชุมชน

      การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Paticipatory Research) ผู้วิจัยกำหนดกรอบศึกษาปัญหาของชุมชนผู้ประกอบการถ่านดูดกลิ่นในเขตอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยใช้พื้นที่เป้าหมายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน โดยร่วมศึกษาประเด็นปัญหาร่วมกับปราชญ์ชุมชน จ่าเอกสมบัติ วิสุทธิ์พันธ์ ในชุมชนบ้านแหลมทอง เป็นศูนย์กลางดำเนินงาน โดยใช้ประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น เป็นเรื่องหลักการพัฒนา ซึ่งวิธีที่จะได้ข้อมูลตรงตามความต้องการหรือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของกลุ่มบุคคลนั้น ใช้วิธีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การดำเนินการ การจัดการตามแผน การกำกับติดตาม การประเมินผล และการรับประโยชน์จากการพัฒนาโดยถือว่าการพัฒนานั้นเป็นของประชาชนในชุมชนที่้เป็นพื้นที่เป้าหมาย ร่วมทำการพัฒนาทดลองและหรือในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจได้รับการถ่ายทอด เผยแผ่ความรู้
       ผศ.ประชิด ทิณบุตร และผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี จึงได้ลงพื้นที่วิจัย เพื่อการมีส่วนร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล และการบริการวิชาการชุมชนของทีมงานวิจัย โดยการร่วมเป็นวิทยากรออกแบบพัฒนาถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Charcoal Odor Absorber Product Design and Development) และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนกับจ่าสมบัติ วิสูตรพันธ์ุ ปราชญ์ชาวบ้านและที่ปรึกษาโครงการวิจัยในพื้นที่ ตามหลักสูตร ปฏิบัติการปรับปัญญาพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงเวลาที่เปิดฝึกอบรมคือ

รุ่นที่  1   ระหว่างวันที่   2  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  ถึงวันที่   4  เดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2559
รุ่นที่  2   ระหว่างวันที่   9  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  ถึงวันที่  11 เดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2559
รุ่นที่  3   ระหว่างวันที่  16 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  ถึงวันที่  18 เดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2559
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตำบลหนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าอบรมเป็นเกษตรกรและประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น  30 คน รวมทุกรุ่น 90 คน

No comments:

Post a Comment