Monday, December 21, 2015

ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำจากถ่าน

ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำจากถ่าน นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดชัยนาทอีกประเภทหนึ่งซึ่งสามารถผลิตได้โดยไม่ต้องรอฤดูกาล แต่ในด้านการพัฒนารูปแบบของสินค้าและการนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นยังนับว่าไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร การผลิตถ่านในเชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชัยนาท จึงเป็นการผลิตและการบรรจุอย่างง่ายเพื่อการจัดจำหน่ายตามสภาพของผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากถ่านไม้โดยตรง ผลิตถ่านจากไม้เบญจพรรณโดยวิธีการเผาผลิตขึ้นใช้ตามวัตถุประสงค์หลักๆคือ ประการแรกเป็นการผลิตเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงตามสภาพไม้ที่จัดหาได้ หรือพัฒนาคุณภาพโดยการเผาในเตาเผาที่มีการควบคุมอุณหภูมิสูง พัฒนารูปลักษณ์ใหม่โดยการบดอัดเปลี่ยนสภาพรูปทรงผ่านเครื่องมือบดอัดผสมขึ้นรูปเป็นแท่งรูปร่างรูปทรงง่ายๆ จัดจำหน่ายให้ใช้ภายในครัวเรือนหรือกิจการร้านอาหาร และวัตถุประสงค์รองลงมาเป็นการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย โดยมีการศึกษาชี้นำเอาสรรพคุณมาเปลี่ยนหน้าที่ใช้สอยใหม่เป็นจุดเสนอขาย เช่นการใช้ถ่านเพื่อทำหน้าที่ลดกลิ่นในห้องปรับอากาศ ที่ทำงานหรือในรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการอบรมและถ่ายทอดความรู้ผ่านปราชญ์หรือผู้รู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และหรือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปฝึกอาชีพเสริมให้หลังจากการทำงานอาชีพเกษตรกรรม