Saturday, January 7, 2017

แบบสำรวจความพึงพอใจในผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท

   ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจในผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นประโยชน์เชิงลึกแก่การวิจัยและให้เกิดผลต่อการพัฒนาสินค้าชุมชนต่อไป
        กรุณาตอบคำถามตาม กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ดาวแดงกำกับไว้ทุกข้อทุกส่วน จึงจะทำหน้า ถัดไปได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนให้เห็นเป็นพื้นแดงในรายการ/ข้อที่ท่านยังไม่ตอบ เลื่อนดูภาพ-ข้อความ ถาม-ตอบ ให้คลิกแถบสีเทาเลื่อนขึ้นลงจากฝั่งข้างขวา
        ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง และขอความกรุณาตอบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 นี้
        ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

No comments:

Post a Comment